ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพินรุ่ง สอดศรี
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:51  อ่าน 212 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:51   อ่าน 212 ครั้ง