ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
บริการการศึกษา
ตารางสอนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6

นางสาวภาวดี สุริยพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางบุญฐิตา เหลาโชติ

นางสาวกาญจนา ใจร่มเย็น

นายจารึก ศรีเกตุ

นายณพัศ เรืองกาญจนสุรีย์

นางนฤมล กลิ่นบุบผา

ว่าที่ ร.ท.นิรัตน์ จุลเอียด

นางสาวปิยนันท์ พุ่มกลั่น

นางพนิดา เจริญสุข

นายพีระพงศ์ สิรสุนทร

นายไพฑูรย์ จันทร์รุ่งมณีกุล

นางรุ่งนภา ชื่นเจริญ

นางสาวเรืองรัศมิ์ ผิวศรีสุข

นางสาววรรณา ปานอำพันธุ์

นางสาววรรณวิสา จันทร์สุนทราพร

นางสาววิไล นภาพรพิพัฒน์

นายวัฒนา ศิลปศร

นางอมรา มากปรางค์

นายสุทิน เสนภักดี

นางเสาวณีย์ อาภานันท์

นางสาวแสงเดือน อาตมียนันท์

นางสาวสุภาวดี ปฐมพุทธิธรรม

นายวรวุฒิ ภัทรนุสรณ์

นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว