ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา ใจร่มเย็น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภาวดี สุริยพันธุ์

นางบุญฐิตา เหลาโชติ

นายจารึก ศรีเกตุ

นายณพัศ เรืองกาญจนสุรีย์

นางนฤมล กลิ่นบุบผา

ว่าที่ ร.ท.นิรัตน์ จุลเอียด

นางสาวปิยนันท์ พุ่มกลั่น

นางพนิดา เจริญสุข

นายพีระพงศ์ สิรสุนทร

นายไพฑูรย์ จันทร์รุ่งมณีกุล

นางรุ่งนภา ชื่นเจริญ

นางสาวเรืองรัศมิ์ ผิวศรีสุข

นางสาววรรณา ปานอำพันธุ์

นางสาววรรณวิสา จันทร์สุนทราพร

นางสาววิไล นภาพรพิพัฒน์

นายวัฒนา ศิลปศร

นางอมรา มากปรางค์

นายสุทิน เสนภักดี

นางเสาวณีย์ อาภานันท์

นางสาวแสงเดือน อาตมียนันท์

นางสาวมนสิชา โสภา

นายวรวุฒิ ภัทรนุสรณ์

นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว

นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ

นางสาวพิมพรรณ ศรสุวรรณ

เบญจรัตน์ เปรมปรีสุข

นางสาวพิชญาภรณ์ อภิสิทธิเนตร

นายสิทธิชัย น้อยราษฎร์

นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส