ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิสิทธิ์ พูลดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุภพ สัมมเสถียร

นายธนสาร เมธสุทธิ์

นางสาวกฤษณา ทับแก้ว

นางสาวกัญจน์ณิชา กอบมณีโรจน์

นางเพียรพันธุ์ กิจพานิชย์เจริญ

นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง

นางสาวเจียมนภา ตนสาลี

นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์

นางสาวปรียาภรณ์ พลไตร

นางสาวยศวีร์ สุขสุไนย์

นางสาวปิยธิดา พูลสมบัติ

นายซูไฮมี เจ๊ะเซ่ง

นายพงศธร เป็นสูงเนิน

นางพลอยนภัส เอี่ยมสวัสดิ์

นายวสันต์ ใจบุญมา

นางสาวสุนิชา จำเหล่

นางศศิพรรณ เกษมสุขเจริญชัย

นางสาวสิริพร การสร้าง

นางสาวนัยนา ชดเจริญ

นายปริญ โชตินาราวัฒน์

นางสาวกนกอร วงศ์จำปา