ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
บริการการศึกษา
ตารางสอนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6

นายวิสิทธิ์ พูลดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุภพ สัมมเสถียร

นายธนสาร เมธสุทธิ์

นางสาวกฤษณา ทับแก้ว

นางสาวกัญจน์ณิชา กอบมณีโรจน์

นางบุญทอง รักษาผล

นางเพียรพันธุ์ กิจพานิชย์เจริญ

นายไพบูลย์ เกิดขาว

นายวทัญญู สุวรรณประทีป

นางศุภวรรณ สุปัญญารักษ์

นางศิริพร กมลศรี

นางสาวสุพรรณษา เม่งเตี๋ยน

นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์

นางสุวดี ปฐมโรจนฤทธ์

นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง

นางสาวเจียมนภา ตนสาลี