ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิสิทธิ์ พูลดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุภพ สัมมเสถียร

นายธนสาร เมธสุทธิ์

นางสาวกฤษณา ทับแก้ว

นางสาวกัญจน์ณิชา กอบมณีโรจน์

นางบุญทอง รักษาผล

นางเพียรพันธุ์ กิจพานิชย์เจริญ

นางศุภวรรณ สุปัญญารักษ์

นางศิริพร กมลศรี

นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์

นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง

นางสาวเจียมนภา ตนสาลี

นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์

นางสาวปรียาภรณ์ พลไตร

นางสาวยศวีร์ สุขสุไนย์

นางสาวปิยธิดา พูลสมบัติ

นายซูไฮมี เจ๊ะเซ่ง

นายพงศธร เป็นสูงเนิน

นางพลอยนภัส เอี่ยมสวัสดิ์

นายวสันต์ ใจบุญมา

นางสาวสุนิชา จำเหล่

นางศศิพรรณ เกษมสุขเจริญชัย