ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิสิทธิ์ พูลดี

นายธนสาร เมธสุทธิ์

นางสาวกฤษณา ทับแก้ว

นางสาวกัญจน์ณิชา กอบมณีโรจน์

นางเพียรพันธุ์ กิจพานิชย์เจริญ

นางสาวเจียมนภา ตนสาลี

นางสาววรารักษ์ บุษยานนท์

นางสาวปรียาภรณ์ พลไตร

นางสาวยศวีร์ สุขสุไนย์

นางสาวปิยธิดา พูลสมบัติ

นายซูไฮมี เจ๊ะเซ่ง

นายพงศธร เป็นสูงเนิน

นางพลอยนภัส เอี่ยมสวัสดิ์

นายวสันต์ ใจบุญมา

นางสาวสุนิชา จำเหล่

นางศศิพรรณ เกษมสุขเจริญชัย

นางสาวสิริพร การสร้าง

นางสาวนัยนา ชดเจริญ

นายปริญ โชตินาราวัฒน์

นางสาวกนกอร วงศ์จำปา