ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญาณัฐ บุญพวง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอิศราวรรณ พูลดี

นางศรีทอง บวรโกศลจิต

นางวัชรินทร์ อินทร์รักษ์

นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์

นางกันทิมา ชุ่มบุญชู

นางสาวจรสพร นาคปฐม

นางสาวเตือนใจ อินทนิล

นางสาวนงลักษณ์ ขจรบุญ

นางสาวปริญญลักษณ์ อุนาศรี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวเรศ บุญเลิศ

นางรจนา สายสุวรรณ

นางวชราพร คณาลัยวุฒิพงศ์

นางศิริพร ประสารศักดิ์

นางสายพิณ เคลือบเต็ง

นางอำไพ โสดาดี

นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธ์ุ

นางสาวกัญญา คงหมวก

นางสาวชิดชนา ไทรชมภู

นางสาวจันทร์ธิดา ลิ้มฮุ่จั๊ว

นางสาววศินี สืบสุทธา

นางสาวจุไรพร นิครหล่อน

นางสาวพรพรรณ เลิศอุปถัมภ์

นางสาวสินีนาถ กุลนะ

นางสาวศุภราภรณ์ จันทร์เชียงศรี

นางสาวกุญกานดา เพ็งนาม

นางสาวนิศา อินทา

นางสาวศศิธร แสนสบาย