ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญาณัฐ บุญพวง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศรีทอง บวรโกศลจิต

นางสาวจรสพร นาคปฐม

นางสาวเตือนใจ อินทนิล

นางสาวนงลักษณ์ ขจรบุญ

นางกังสดาล คณาลัยวุฒิพงศ์

นางศิริพร ประสารศักดิ์

นางสายพิณ เคลือบเต็ง

นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธ์ุ

นางสาวกัญญา คงหมวก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวเรศ บุญเลิศ

นางสาวจันทร์ธิดา ลิ้มฮุ่จั๊ว

นางสาววศินี สืบสุทธา

นางสาวจุไรพร นิครหล่อน

นางสาวพรพรรณ เลิศอุปถัมภ์

นางสาวสินีนาถ กุลนะ

นางสาวศุภราภรณ์ จันทร์เชียงศรี

นางสาวกุญกานดา เพ็งนาม

นางสาวนิศา อินทา

นางสาวศศิธร แสนสบาย

นางสาวอักษรสิริ พรหมพิพัฒน์สิริ

นางสาวรุ่งอรุณ ชั้นเล็ก

นางสาวชนาภา ทะลา

นางสาวทิพาวรรณ จงประเสริฐ

นายวสันต์ อายุบเคน

นางสาวณัฏฐนิช พยอมพันธ์

นางสาวชณัฐญา จุลนัย

นางสาววรชยา ทองสุขโข