ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
บริการการศึกษา
ตารางสอนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6

นางศรีทอง บวรโกศลจิต

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนงลักษณ์ ขจรบุญ

นางวัชรินทร์ อินทร์รักษ์

นางอรุณศรี ดีใหญ่

นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์

นางกันทิมา ชุ่มบุญชู

นางสาวกัญญาณัฐ บุญพวง

นางสาวจรสพร นาคปฐม

นางสาวเตือนใจ อินทนิล

นางสาวธัญยธรณ์ หิรัญวรรธน์ธนา

นางสาวปริญญลักษณ์ อุนาศรี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวเรศ บุญเลิศ

นางรจนา สายสุวรรณ

นางวชราพร คณาลัยวุฒิพงศ์

นางวรรณพร พูลพิพัฒน์

นางศิริพร ประสารศักดิ์

นางสายพิณ เคลือบเต็ง

นางอิศราวรรณ พูลดี

นางอำไพ โสดาดี