ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญญาณัฐ บุญพวง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอิศราวรรณ พูลดี

นางศรีทอง บวรโกศลจิต

นางวัชรินทร์ อินทร์รักษ์

นางสาวอารมณ์ มีทรัพย์อนันต์

นางกันทิมา ชุ่มบุญชู

นางสาวจรสพร นาคปฐม

นางสาวเตือนใจ อินทนิล

นางสาวนงลักษณ์ ขจรบุญ

นางสาวปริญญลักษณ์ อุนาศรี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวเรศ บุญเลิศ

นางรจนา สายสุวรรณ

นางวชราพร คณาลัยวุฒิพงศ์

นางศิริพร ประสารศักดิ์

นางสายพิณ เคลือบเต็ง

นางอำไพ โสดาดี

นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธ์ุ

นางสาวกัญญา คงหมวก

นางสาวชิดชนา ไทรชมภู

นางสาวจันทร์ธิดา ลิ้มฮุ่จั๊ว

นางสาววศินี สืบสุทธา

นางสาวจุไรพร นิครหล่อน

นางสาวพรพรรณ เลิศอุปถัมภ์

นางสาวสินีนาถ กุลนะ

นางสาวศุภราภรณ์ จันทร์เชียงศรี

นางสาวกุญกานดา เพ็งนาม

นางสาวนิศา อินทา

นางสาวศศิธร แสนสบาย