ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิวัติ เคลือบเต็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมาน แตงวงศ์

นางเพลินพิศ ลพานุวรรตน์

นางประจงจิต อมโร

นายณัฐวุฒิ สุดโต

นางชวัลกร เกตุประเสริฐ

นางพงษ์ศักดิ์ จิตจระพันธ์

นายกฤษฏา ลืมบุตร

นายมาน บรรสาร