ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิวัติ เคลือบเต็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางประจงจิต อมโร

นางชวัลกร เกตุประเสริฐ

นางพงษ์ศักดิ์ จิตจระพันธ์

นายกฤษฏา ลืมบุตร

นายสมาน บรรสาร

นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพาณิชย์