กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิวัติ เคลือบเต็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางประจงจิต อมโร

นางชวัลกร เกตุประเสริฐ

นางพงษ์ศักดิ์ จิตจระพันธ์

นายกฤษฏา ลืมบุตร

นายสมาน บรรสาร

นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพาณิชย์