ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.สุชาติ มณีวุฒิวรสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ

นางสาวเกยูร สุขะกาญจน์

นางจีรรัตน์ เปรมปรีสุข

นายชรินทร์ วัฒนธีรางกูร

นางนฤมล ธรรมรักษ์เจริญ

นางนิพาพร สนประเสริฐ

นายประกิต อนุมาศ

นายประเสริฐ ทรัพย์มาก

นางสาวปาริชาติ บุญเสวก

นางสาวพรรณรัชฎ์ โรจนเพ็ญเพียร

นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐม

นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์

นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น

นางมณี สุวรรณจำปา

นางยุพเรศน์ อุไรชื่น

นางสาวรัติกาล ท้วมบัว

นางลัดดา ปุจฉาการณ์

นางวรรณา เมธศาสตร์

นางสาววรันต์ภรณ์ คังคะประดิษฐ์

นางวันเพ็ญ อยู่ยืนยง

นางสาวศรีผกา เจริญยศ

นายสมชัย บุญญานิติพงษ์

นางสาวสุพรรณ แสงเพ็ชร

นายหัสชัย ทวีผล

นางสาวพรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์

นางสาวพินรุ่ง สอดศรี

นางสาววริษฐา แหวนเพชร

นางสาวประภาพร อุยยาหาญ

นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์

นางสาววลัยวรรณ พูลสุขโข

นางสาวรภากัญ จอกจอหอ

นางสาวจริยา เอี่ยมศรีทอง

นางสาวสุปราณี จอมแจ้ม

นางสาวนัฐกานต์ นามนิมิตรานนท์

นางสาวรุ่งรวี ทัดแช้ม