ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บุคคลากรทางการศึกษา

นางสาวจีระ อินทร์ชา

นางสาวชบาไพร เดชเพียร

นางสาวปริศนา แก้วท่าโพธิ์

นางสาวพัชรี อินทร์ชา

นางวันทณา โง้วธนารมย์

นางสาวอมรรัตน์ ฤกษ์ดี

นางสาวนพมาศ อุบล

นางสาวอรณัชชา อินทะแสง

นางสาวกาญจนา บุญธรรม

นางสาววันวิสา ชูการ

นางเมตตา บุญเร่งทรัพย์

นางสุดารัตน์ จุ้ยประชา

นางสาวสุนิตา ทองคำ

นายอิศรพงศ์ ชนะเจริญกุล

นายนคร ณัฐวุฒิ

นางเบญจรัตน์ ณัฐวุฒิ