ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
บริการการศึกษา
ตารางสอนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6

นายประเสริฐ คนยงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปรีชา ยิ้มถนอม

นางปนัดดา เปียถนอม

นางสาวชาดา ศักดิืบุญญารัตน์

นายสุรสิทธิ์ จิตสงบ

นางจันทิมา นุชฉัยยา

นางทิพภาภรณ์ เจียวเลี่ยน

นางสุวลัย วาสบุญมา

นายสมสิทธิ์ ตังคะพิภพ

นายภูชิต แสงบัว

นายชัยณรงค์ เหล่าเขตรกิจ

นายโยธิน หิรัญโรจน์

นางนวล ปัญญาอินทร์

นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อน

นางสาวนรินทร์ทิพ จิตวิทิต

นายหริดล ปานรักษา

นางสาวพัชรี แก้วเขียว

นางสาวจรินญา ประสิทธิ์ชัย

นายวีรวิทย์ กล่ำเจริญ

นางสาวนีรนา แซ่เตียว

นางสุนันทา แก้วเกตุมณี

นางสุนิสา ชุ่มมงคล

นางสาวชนิกานต์ แสงบัว

นางสาวสุนิษา บัวอรุ่ณ