ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประเสริฐ คนยงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปรีชา ยิ้มถนอม

นางปนัดดา เปียถนอม

นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

นางสาวจรินญา ประสิทธิ์ชัย

นางจันทิมา นุชฉัยยา

นายชัยณรงค์ เหล่าเขตรกิจ

นางทิพภาภรณ์ เจียวเลี่ยน

นางนวล ปัญญาอินทร์

นางสาวนรินทร์ทิพ จิตวิทิต

นางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อน

นายภูชิต แสงบัว

นายโยธิน หิรัญโรจน์

นายสมสิทธิ์ ตังคะพิภพ

นายสุรสิทธิ์ จิตสงบ

นางสุวลัย วาสบุญมา

นางสุนิสา ชุ่มมงคล

นายหริดล ปานรักษา

นางสาวพัชรี แก้วเขียว

นางสุนันทา แก้วเกตุมณี

นายวีรวิทย์ กล่ำเจริญ

นางสาวนีรนา แซ่เตียว

นางสาวชนิกานต์ แสงบัว

นางสาวสุนิษา บัวอรุ่ณ

นายไผ่ภิรมย์ พรหมอนันต์

นางสาวชรินรัตน์ ถิ่นสุข