กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางทิพภาภรณ์ เจียวเลี่ยน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชัยณรงค์ เหล่าเขตรกิจ

นางนวล ปัญญาอินทร์

นางสาวนรินทร์ทิพ จิตวิทิต

นายสุรสิทธิ์ จิตสงบ

นางสาวสุนิษา บัวอรุณ

นางสาวชรินรัตน์ ถิ่นสุข

นางสาวณัฏฐา สมลาชัย

นางสาวจรัญญา ศรีเอี่ยมออง

นางดุจเดือน มีใจดี

นางสาวสุภาพร มีบำรุง

นางสาวจิรารัตน์ กิจบำรุง