ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี ชาญเชิงค้า

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิรินทิพย์ เด่นดวง

นายประเวศน์ ถิ่นวิไล

นางกันยารัตน์ คนหลัก

นางสาวสุชาณี ทองน้อย

นางภัชรา จิตสงบ

นางมลิสา วรรณพงษ์

นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ

นางสุพิศ กลิ่นบุปผา

นางพิชญากร สิทธิ

นางอลิสา สารอต

นางเอื้องเดือน วัชระ

นางบุญสาว สุขสมบูรณ์

นางศิริรัตน์ สิทธิบูรณาญา

นางสาวทัศนี ใจบุญ

นางสาวธนัญญา บัวชุม

นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม

นางสาวนำพร จิรัญดร

นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์

นายพุฒิไพโรจน์ โชติกุลศิริปัญญา