ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปราณี ชาญเชิงค้า

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประเวศน์ ถิ่นวิไล

นางกันยารัตน์ คนหลัก

นางสาวสุชาณี ทองน้อย

นางภัชรา จิตสงบ

นางมลิสา วรรณพงษ์

นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ

นางสุพิศ กลิ่นบุปผา

นางเอื้องเดือน วัชระ

นางบุญสาว สุขสมบูรณ์

นางศิริรัตน์ สิทธิบูรณาญา

นางสาวทัศนี ใจบุญ

นางสาวธนัญญา บัวชุม

นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม

นางสาวนำพร จิรัญดร

นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์

นายพุฒิไพโรจน์ โชติกุลศิริปัญญา

นางสาวทิพย์วรรณ พูลเพิ่ม

นายสุทธิพจน์ วัยวัฒน์

นางสาวธิดารัตน์ เนียมรุ่งเรือง