ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
บริการการศึกษา
ตารางสอนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6

นางปราณี ชาญเชิงค้า

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิรินทิพย์ เด่นดวง

นายประเวศน์ ถิ่นวิไล

นางกันยารัตน์ คนหลัก

นางสาวสุชาณี ทองน้อย

นางภัชรา จิตสงบ

นางมลิสา วรรณพงษ์

นางสาววันเพ็ญ ชาวสวนเจริญ

นางสุพิศ กลิ่นบุปผา

นางอรุณรัตน์ ดิศรินทร์ไตรภาดา

นางอลิสา สารอต

นางเอื้องเดือน วัชระ

นางบุญสาว สุขสมบูรณ์

นางศิริรัตน์ สิทธิบูรณาญา