ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอน(จ้างสอน)

นางสาวกิติยา พ่วงจินดา

นายนคร ณัฐวุฒิ

นายอิศรพงศ์ ชนะเจริญกุล

นายเกียรติศักดิ์ ชัยมั่นคง

นายเฉลิมชัย ถิรวณิชย์

นางสาวจินตนา เอื้อประชา

นายสมศักดิ์ ศักดิ์เสงี่ยม

นางสาวฐิติพร พรอรุณชัย

นางสาวฉัตรทอง จุมพลเดชาพันธ์

นางสาวธนัญญา ปริยทิฆัมพร

นางสาวกาญจนา บุญธรรม

นายสุทธิฤทธิ์ โมเครือ

Mr. Ojong samual Akem

Mr. Ariel Manalo

Mr.Roneil Galarion

Miss.Tan Renting

Miss.Xie Linfei

Mr.Elias Francisco S. Espinosa

Ms.Neieah Benny Stepnanie Kuma

Mr. Gestoni Quinones