ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คณะผู้บริหาร

ดร.สามารถ รอดสำราญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววลัยพร ชัยประเสริฐสุข
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธนิกุล แก้วเกตุมณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุนันทา วิจารณ์กุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา