ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกรียงศักดิ์ อุ่นศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิพงษ์ ลพานุวรรตน์

นายวินัย พจน์สมพงษ์

นางสาวโสภิต จิรัญดร

นายเจษฎา ทิพย์สุมณฑา

นายณรงค์ รวมจิตร์

นายณัฐวุฒิ มัจฉริยกุล

นายเดชา ตันไพบูลย์

นายมนตรี สัมมเสถียร

นางวลัยลักษณ์ ธีรสุวรรณจักร

นายวินิจ แจ้งใจ

นายตะวัน ลิ่วสกุลฤดี

นางพณิษนันท์ งามสม

นายอุเทน อู่ขลิบ

นายนัชชานนต์ มีชนะ