ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเกรียงศักดิ์ อุ่นศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวโสภิต จิรัญดร

นายเจษฎา ทิพย์สุมณฑา

นายณัฐวุฒิ มัจฉริยกุล

นายเดชา ตันไพบูลย์

นายมนตรี สัมมเสถียร

นางวลัยลักษณ์ ธีรสุวรรณจักร

นายตะวัน ลิ่วสกุลฤดี

นางพณิษนันท์ งามสม

นายอุเทน อู่ขลิบ

นายนัชชานนต์ มีชนะ

นางสาวพรเพ็ญ แซ่เตียว

นายปราโมทย์ ภู่ระกำ

นายชาญณรงค์ เลิศปาน