ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
บริการการศึกษา
ตารางสอนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.2
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6

นายเกรียงศักดิ์ อุ่นศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสิทธิพงษ์ ลพานุวรรตน์

นายวินัย พจน์สมพงษ์

นางสาวโสภิต จิรัญดร

นายเจษฎา ทิพย์สุมณฑา

นายณรงค์ รวมจิตร์

นายณัฐวุฒิ มัจฉริยกุล

นายเดชา ตันไพบูลย์

นายมนตรี สัมมเสถียร

นางวลัยลักษณ์ ธีรสุวรรณจักร

นายวินิจ แจ้งใจ