กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวโสภิต จิรัญดร

นายเจษฎา ทิพย์สุมณฑา

นายเดชา ตันไพบูลย์

นายตะวัน ลิ่วสกุลฤดี

นายอุเทน อู่ขลิบ

นายนัชชานนต์ มีชนะ

นางสาวพรเพ็ญ จิระณัฐวีรกุล

นายปราโมทย์ ภู่ระกำ

นายชาญณรงค์ เลิศปาน

นางสาวไอลดา สุขสี