พันธกิจ/เป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
พันธกิจ/เป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นบุคคลแห่ง  การเรียนรู้ เป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะภาษาสู่มาตรฐานสากล

2.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมอันดีงามบน   พื้นฐานความเป็นไทยและความพอเพียง มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนการ  สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4.  พัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ และการใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบ

5.  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

เป้าประสงค์

1. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะภาษาสู่มาตรฐานสากล มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

2. นักเรียนมีความสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้สื่อและแสวงหาความรู้อย่างมีคุณภาพ

4.  โรงเรียนมีห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ          พัฒนาการศึกษา

5.  การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย (อัตลักษณ์)

สุภาพบุรุษ  กุลสตรี  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีอุปนิสัย   ใจคอดี


เอกลักษณ์

ลูกเสือหลวง  เสือป่า  งามสง่า

เลิศล้ำวิชาการ  บนฐานพอเพียง