ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปรารถนา วิริยธรรมเจริญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,20:38  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบผสม เรื่อง การวิเคราะห์และเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา ใจร่มเย็น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,20:25  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟืสิกส์ 3 โดยใช้“Cornell Note” สมุดบันทึกช่วยจำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประภาพร อุยยาหาญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,10:41  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว 23104 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 โดยใช้ “Cornell Note”สมุดช่วยจำ สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ดอนไพรที
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,21:28  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์ โดยใช้การสอนรูปแบบ “Cornell Note”สมุดบันทึกช่วยจำ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรินญา ประสิทธิ์ชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2564,21:25  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การงานอาชีพ 2 ง30102 โดยใช้ “Cornell Note”สมุดบันทึกช่วยจำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร มีบำรุง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2564,06:10  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ 4 ง30104 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐา สมลาชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2564,06:08  อ่าน 291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ 2 ง30102 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ชื่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาพร มีบำรุง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,06:46  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง โภชนาการน่ารู้นำสู่รายรับรายจ่าย รายวิชา ขนมอบ ง30274 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยใช้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชรินรัตน์ ถิ่นสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,06:39  อ่าน 616 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สร้างเครื่องใช้ด้วยเทคโนโลยีและเส้นทาง สู่อาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ 6 ง23102 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ซิปปา (CIPPA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิษา บัวอรุณ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,06:38  อ่าน 526 ครั้ง
รายละเอียด..