ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาจีนของนักเรียนโดยใช้แนวคิด การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือTGT (Teams-Games-Tournaments) เรื่องการแลกเงิน ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 จ 30211 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาภา ทะลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:41  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค Student Team Achievement Division (STAD)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธ์ุ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:40  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง การหมุนเวียนอากาศ โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ Jigsaw ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรพล โสดดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:39  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะกระบวนการกลุ่มของนักเรียนในรายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคกลุ่มเรียนรู้ ร่วมกัน( Learning Together : LT )
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัติกาล ท้วมบัว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:38  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Teams – Games – Tournaments: TGT) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศา อินทา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:37  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้เรียนโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Jigsaw Reading) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญา คงหมวก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,18:37  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,11:06  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาคณิตศาสตร์4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น
ชื่ออาจารย์ : นายวรวุฒิ ภัทรนุสรณ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2566,13:04  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณวิสา จันทร์สุนทราพร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2566,13:03  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ตามรูปแบบ GPAS 5 Steps ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแสงเดือน อาตมียนันท์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,13:00  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..