ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการแต่งคาประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชาณี ทองน้อย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2563,11:37  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) ของนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 32101 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Story line สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญา คงหมวก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,12:58  อ่าน 575 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศา อินทา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,12:54  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การจัดการฐานข้อมูล เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,13:51  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทรัพยากรเเร่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงผกา หมุนลี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,23:09  อ่าน 562 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน (QSCCS)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญา สิทธิชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,23:05  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทรัพยากรหิน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรพล โสดดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,23:03  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัติกาล ท้วมบัว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,22:58  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ ทรัพย์มาก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,22:49  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,22:48  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..