ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิมา นุชฉัยยา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,21:24  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สื่อจากสังคมออนไลน์ สำหรับชั้นม.1
ชื่ออาจารย์ : นางศรัญญา โรยแสง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,19:25  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความมีวินัยในตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,11:33  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สังคมของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2561,14:33  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle; 5E) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารละลาย รายวิชา ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2561,20:30  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพินรุ่ง สอดศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:51  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชา ว33244 ชีววิทยา 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา เมธศาสตร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:39  อ่าน 340 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมกานเชิงเส้นและเมทริกซ์ ระดับชั้นม.4
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา เจริญสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,20:16  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เซตและวิธีการเขียนเซต
ชื่ออาจารย์ : นางบุญฐิตา เหลาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2561,20:54  อ่าน 732 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยการเรียนรู้ เรื่องกล้องจุลทรรศ์กับการศึกษาลักษณะของเซลล์มีชีวิต ระดับชั้นม.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ บุญเสวก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,11:49  อ่าน 707 ครั้ง
รายละเอียด..