ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,16:51  อ่าน 703 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธุกรรม โดยเน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,22:29  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,22:29  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง เสียง โดยการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปณัชช์พิชชา อินขาว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,22:27  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการกาลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,22:25  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,22:25  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางบุญฐิตา เหลาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2562,22:24  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ชุดที่ 1 เรื่องโครงสร้างเเละหน้าที่ของราก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัติกาล ท้วมบัว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2562,12:46  อ่าน 470 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา เคมี 2 (ว32222) ชุดที่ 1 เรื่อง มวลอะตอม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,16:20  อ่าน 2066 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ว30262 รายวิชา โลก ดาราศาสตร์เเละอวกาศ 2 ชุดที่ 1 เรื่อง หินอัคนี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงผกา หมุนลี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,16:16  อ่าน 621 ครั้ง
รายละเอียด..