ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบชิปปา (CIPPA MODEL) สำหรับนักเรียนชั้น ม.5
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย น้อยราษฎร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,11:22  อ่าน 446 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้วิธรการจัดการเรียนรู้ ตามแนวกลวิธีอภิปัญญา (Metacogntive Strategies) ของนักเรียนชั้น ม.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศา อินทา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,11:20  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discoverry Methon) สำหรับนักเรียนชั้น ม.5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาภา ทะลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,11:14  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ2 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ทรัพยากรแร่ ของนักเรียนชั้น ม.5
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรพล โสดดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,11:08  อ่าน 694 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ3 อ32101 โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructivism สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญา คงหมวก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2564,11:03  อ่าน 824 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดของสเตอร์นเบอร์ก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,11:51  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพย์วรรณ พูลเพิ่ม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,11:51  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชาณี ทองน้อย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,11:50  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคหมวกหกใบ
ชื่ออาจารย์ : นางกันยารัตน์ คนหลัก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,11:44  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การจัดการฐานข้อมูล เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล,การวิเคราะห์เเละออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับห้องเรียนกลับด้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2564,21:43  อ่าน 1248 ครั้ง
รายละเอียด..