ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญา สิทธิชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2565,15:38  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาชุดสมองกล ว20252 เรื่อง เทคโนโลยีแห่งการควบคุมโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายประดิษฐ์ ชาวไร่นาค
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,11:28  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง ดิน ชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริษฐา แหวนเพชร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,11:16  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5 E’s of Inquiry-Based Learning) ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางชนาภา จตุพรพิมล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,11:03  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 ว22102 เรื่องโครงสร้างภายในโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยใช้ชุดการสอนด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,11:02  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในรายวิชาภาษาจีน จ32204 โดยใช้ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้วิธี CIPPA MODEL สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชริดา อ่อนสัมพันธ์ุ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,11:11  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT System ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 จ 30211 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนาภา ทะลา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,11:08  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction : CGI) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย น้อยราษฎร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2565,11:06  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนในรายวิชาชีววิทยา ว32243 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (The 5E s of Inquiry-Based Learning) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัติกาล ท้วมบัว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,11:14  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศา อินทา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,11:12  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..