ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลของการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กิจกรรมการคิดเลขในใจที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวรัตน์ บูชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,17:17  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นซา.3/7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวรัตน์ บูชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,17:14  อ่าน 229 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักเรียนม.4/14
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,12:09  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโดเมนและเรจน์ ม.4/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,12:07  อ่าน 386 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิมา นุชฉัยยา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,21:24  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สื่อจากสังคมออนไลน์ สำหรับชั้นม.1
ชื่ออาจารย์ : นางศรัญญา โรยแสง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,19:25  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความมีวินัยในตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,11:33  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สังคมของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2561,14:33  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle; 5E) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารละลาย รายวิชา ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2561,20:30  อ่าน 170 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพินรุ่ง สอดศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:51  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..