ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชรินทร์ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:19  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ โดยจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปณัชช์พิชชา อินขาว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:18  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7E เรื่องดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกุลจิรา ทนงศิลป์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:15  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบโดยใช้ทักษะ 7 ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางบุญฐิตา เหลาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:13  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสซึมร่วมกับการบูรณาการแบบสอดแทรกที่ส่งผลต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:09  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง กฎของแก็สและการแพร่ของแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 2563,13:29  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,21:25  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,21:24  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นิทานพื้นบ้าน เรื่อง สังข์ทองที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,21:22  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL-PLUS
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,21:21  อ่าน 97 ครั้ง
รายละเอียด..