ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ SQ5R
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,21:25  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,21:24  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้นิทานพื้นบ้าน เรื่อง สังข์ทองที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,21:22  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้เทคนิค KWL-PLUS
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุษาวดี ชูกลิ่นหอม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,21:21  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายสุทิน เสนภักดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2563,13:46  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ผสานการทำงานของศาสตร์พระราชา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,09:56  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ PSSPE MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2563,09:54  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสซึมร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,15:14  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณวิสา จันทร์สุนทราพร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,10:46  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางบุญฐิตา เหลาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,10:44  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..