ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคG.I.
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2562,07:10  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่PLC
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2562,11:24  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ชุดที่ ๑ วิเคราะห์ข่าวสาร
ชื่ออาจารย์ : นางกันยารัตน์ คนหลัก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2562,21:36  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนประกอบการ์ตูน เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิศ กลิ่นบุปผา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,11:47  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ สื่ออิเล็กทรกนิกส์ วิชา การจัดการฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,16:09  อ่าน 228 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ
ชื่ออาจารย์ : นางกันยารัตน์ คนหลัก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2561,12:05  อ่าน 269 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กิจกรรมการคิดเลขในใจที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวรัตน์ บูชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,17:17  อ่าน 384 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นซา.3/7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวรัตน์ บูชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,17:14  อ่าน 412 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักเรียนม.4/14
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,12:09  อ่าน 535 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโดเมนและเรจน์ ม.4/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,12:07  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..