ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย น้อยราษฎร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2564,17:34  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหมุนเวียนของอากาศบนโลก โดยใช้การ จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นายภัทรพล โสดดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,20:19  อ่าน 2590 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงผกา หมุนลี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,20:13  อ่าน 5235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกเพ็ญ งามขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,17:39  อ่าน 1912 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญา สิทธิชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,17:37  อ่าน 444 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการแต่งคาประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุชาณี ทองน้อย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2563,11:37  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) ของนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ 3 อ 32101 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Story line สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัญญา คงหมวก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,12:58  อ่าน 721 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Skill) โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิศา อินทา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,12:54  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การจัดการฐานข้อมูล เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,13:51  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทรัพยากรเเร่ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (QSCCS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพวงผกา หมุนลี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,23:09  อ่าน 604 ครั้ง
รายละเอียด..