ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนประกอบการ์ตูน เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิศ กลิ่นบุปผา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,11:47  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับ สื่ออิเล็กทรกนิกส์ วิชา การจัดการฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2561,16:09  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ
ชื่ออาจารย์ : นางกันยารัตน์ คนหลัก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2561,12:05  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลของการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กิจกรรมการคิดเลขในใจที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวรัตน์ บูชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,17:17  อ่าน 280 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นซา.3/7
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเนาวรัตน์ บูชา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,17:14  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักเรียนม.4/14
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,12:09  อ่าน 451 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโดเมนและเรจน์ ม.4/1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,12:07  อ่าน 459 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้บทเรียนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิมา นุชฉัยยา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,21:24  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้สื่อจากสังคมออนไลน์ สำหรับชั้นม.1
ชื่ออาจารย์ : นางศรัญญา โรยแสง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561,19:25  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความมีวินัยในตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,11:33  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..