ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะชุดที่1ความรู้เบื้องต้นเซต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560,08:54  อ่าน 657 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2560,08:05  อ่าน 700 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ง20201 การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,20:59  อ่าน 10304 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะเรื่อง ภาคตัดกรวย เล่มที่ 5 เรื่อง ส่วนประกอบของวงรี
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2560,10:03  อ่าน 580 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะเรื่อง ลาดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ เล่มที่ 1 เรื่อง การสร้างสมการวงกลม
ชื่ออาจารย์ : นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2560,10:00  อ่าน 264 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิศ กลิ่นบุปผา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2560,08:57  อ่าน 805 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอน รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 เรื่องอาหารและการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางนิพาพร สนประเสริฐ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,10:55  อ่าน 765 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2558,13:12  อ่าน 1166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฺBest Practices เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2558,13:09  อ่าน 890 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Lesson plan Venn-Euler diagrams for problem-solving
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2558,08:57  อ่าน 420 ครั้ง
รายละเอียด..