ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สังคมของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอมรรัตน์ ศรีทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2561,14:33  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle; 5E) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารละลาย รายวิชา ว21101 วิชาวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายพิเชษฐ์ อยู่ยงค์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2561,20:30  อ่าน 320 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง แรงและกำรเคลื่อนที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพินรุ่ง สอดศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:51  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รายวิชา ว33244 ชีววิทยา 4 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา เมธศาสตร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,21:39  อ่าน 526 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมกานเชิงเส้นและเมทริกซ์ ระดับชั้นม.4
ชื่ออาจารย์ : นางพนิดา เจริญสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2561,20:16  อ่าน 726 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เซตและวิธีการเขียนเซต
ชื่ออาจารย์ : นางบุญฐิตา เหลาโชติ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2561,20:54  อ่าน 873 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยการเรียนรู้ เรื่องกล้องจุลทรรศ์กับการศึกษาลักษณะของเซลล์มีชีวิต ระดับชั้นม.1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาริชาติ บุญเสวก
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,11:49  อ่าน 828 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะชุดที่1ความรู้เบื้องต้นเซต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2560,08:54  อ่าน 801 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรพิมล ตันธุวปฐม
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2560,08:05  อ่าน 948 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ง20201 การโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2560,20:59  อ่าน 10435 ครั้ง
รายละเอียด..