ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่หนังสือเรียนทีได้รับคัดเลือก ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ

ตามที่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยคณะกรรมการพิจารณาหนังสือได้คัดเลือกหนังสือตามข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จำนวน 125 รายการ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 3135 ครั้ง