ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 ก.พ. 61 งานจุดประกาย ต่อเติมฝัน ให้กับนักเรียนนมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 26 ก.พ. 61 งานจุดประกาย ต่อเติมฝัน ให้กับนักเรียน เป็นอีกหนึ่งในหน้าที่ของครูอย่างพวกเรา
ในกิจกรรมถอดบทเรียนค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ บูรณาการสะเต็มศึกษา ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ และโครงการพสวท. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ขอขอบพระคุณวิทยากรผู้ทรงคุณค่า รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2561,08:57   อ่าน 170 ครั้ง