ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรม

วันที่ 22พ.ค. 2560 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทนักเรียน
( จำนวน 8 รูป / ดู 132 ครั้ง )
วันที่19 พ.ค.60 ดร.สามารถ รอดสำราญ มอบช่อดอกไม้แสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวสรนลัท วิทยาเศรษฐกุล
( จำนวน 3 รูป / ดู 53 ครั้ง )
วันที่ 19 พ.ค.60 ดร.สามารถ รอดสำราญ มอบช่อดอกไม้อำลา นาย Jacob Taylor Wells นักเรียนแลกเปลี่ยน ฯ
( จำนวน 2 รูป / ดู 65 ครั้ง )
วันที่ 19 พ.ค. 60 ผอ.สามารถ รอดสำราญ เปิดการ "อบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ "
( จำนวน 2 รูป / ดู 36 ครั้ง )
วันที่ 11 พ.ค. 2560 ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการ ฯ ต้อนรับผู้บริหารเเละคณะศึกษาดูงานจากร.ร.เเม่วงก
( จำนวน 8 รูป / ดู 66 ครั้ง )
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรปลอดภัย ไทยแลนด์ 4.0
( จำนวน 4 รูป / ดู 39 ครั้ง )
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 51 ครั้ง )
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 49 ครั้ง )
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 36 ครั้ง )
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2560
( จำนวน 7 รูป / ดู 36 ครั้ง )
วันที่ 31 มี.ค. 60 พลเอกพอพล มณีรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นม.6
( จำนวน 4 รูป / ดู 370 ครั้ง )
วันที่ 31 มี.ค. 60 พลเอกพอพล มณีรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นม.3
( จำนวน 6 รูป / ดู 373 ครั้ง )