ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม
ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม
ภาพกิจกรรม

วันที่19 ก.ค. 60 คณะครูร.ร.พระปฐมวิทยาลัยเข้าร่วมกราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ณพระบรมมหาราชวัง
( จำนวน 0 รูป / ดู 19 ครั้ง )
วันที่19 ก.ค. 60 รร.พระปฐมวิทยาลัย รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
( จำนวน 5 รูป / ดู 15 ครั้ง )
วันที่ ๑๓ ก.ค.๖๐ ประชุมเสนอแนะโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 2 รูป / ดู 15 ครั้ง )
วันที่ ๑๓ ก.ค.๖๐ ประชุมการติดตามโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ณโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 7 รูป / ดู 15 ครั้ง )
วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ครูและนักเรียน ร่วมพิธีแห่เทียนพระราชทาน เนื่องในวันเข้าพรรษา
( จำนวน 7 รูป / ดู 12 ครั้ง )
วันที่ 4 ก.ค.60 พิธีมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย
( จำนวน 4 รูป / ดู 36 ครั้ง )
วันที่ ๑ ก.ค.๖๐กองลูกเสือ น.ฐ.๑ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ
( จำนวน 6 รูป / ดู 91 ครั้ง )
วันที่ 1ก.ค.60เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบสู่สากล“ ณ ม.ศิลปากร
( จำนวน 7 รูป / ดู 48 ครั้ง )
วันที่ 1 ก.ค.60 ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม"สร้างอัจฉริยะหุ่นยนต์..กับ PIM" ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิว
( จำนวน 11 รูป / ดู 35 ครั้ง )
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM
( จำนวน 5 รูป / ดู 37 ครั้ง )
วันที่ 1 ก.ค.60กองลูกเสือน.ฐ.๑ (พระปฐมวิทยาลัย) นำผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ ร่วมพิธีสวนสนามฯ
( จำนวน 15 รูป / ดู 155 ครั้ง )
วันที่ 27 มิ.ย. 60 อบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง "การป้องกันและปราบปรามการทุจริต"
( จำนวน 7 รูป / ดู 48 ครั้ง )