ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ค20207 เรขาคณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.95 KB
ค23101 คณิตศาสตร์5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.45 KB
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.49 KB
ง20243 งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.94 KB
ง23101 การงานอาชีพ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.29 KB
จ20215 วัฒนธรรมจีนน่ารู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.98 KB
ท23101 ภาษาไทย 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.53 KB
แนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.61 KB
พ23101 สุขศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.09 KB
พ23102 พลศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.57 KB
ว20208 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.34 KB
ว20210อิเล็กเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.18 KB
ว20256กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 505.85 KB
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.9 KB
ว23103วิทยาการคำนวณ3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.34 KB
ส23101 สังคมศึกษา5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229 KB
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.26 KB
ส23235 หน้าที่พลเมือง5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.83 KB
อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 371.44 KB
อ23101 ภาษาอังกฤษ5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 410.79 KB