ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.68 KB
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.73 KB
ง20203 การออกแบบและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.17 KB
ง20206 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.34 KB
ง23102 ออกแบบเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.72 KB
ง23104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.01 KB
จ20210 ภาษาจีนอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.95 KB
ซ20202ภาษารัสเซียอ่านเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405.38 KB
ต20202 เกาหลีอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.21 KB
ท23102 ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.14 KB
ฝ20202 ภาษาฝรั่งเศสอ่านเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.25 KB
พ30209 พลศึกษา2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.82 KB
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.66 KB
ว 20209 พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.41 KB
ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.28 KB
ส23103 สังคมศึกษา 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.54 KB
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.54 KB
ส23236 หน้าที่พลเมือง6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.19 KB
อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 357.06 KB
อ23102-ภาษาอังกฤษ-6-ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 499.27 KB