ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
Chn20211 Chinese of Occupation
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.52 KB
Eng23102 English 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.69 KB
Math20208 Calculation puzzle
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.96 KB
Math23102 Mathematics 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.88 KB
Math23202 Advanced Mathematics 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.76 KB
Occ23102 Occupation6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.69 KB
Sci20209 Renewable Energy
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.45 KB
Sci23102 Science 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.54 KB
SOC23103 Social Studies 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 402.88 KB
Soc23104 History6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.41 KB
Soc23236 Civic Duty6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.07 KB
ค20208 ปริศนาคำนวณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.05 KB
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.87 KB
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.67 KB
ง20222 บัญชี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.15 KB
ง23102 การงานอาชีพ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.37 KB
จ20211 ภาษาจีนเพื่ออาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.9 KB
ซ20201 ภาษารัสเซียฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.64 KB
ต20201 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.71 KB
ท23102 ภาษาไทย 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.39 KB
แนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.12 KB
พ20205 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.66 KB
พ23103 สุขศึกษา 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.88 KB
พ23104 พลศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.33 KB
ว20209 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 476.6 KB
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.48 KB
ส23103 สังคมศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.98 KB
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.68 KB
ส23236 หน้าที่พลเมือง6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.61 KB
อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.85 KB
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.81 KB