ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.69 KB
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.46 KB
ง20206 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.82 KB
ง20206 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.82 KB
ง20242 เขียนแบบเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.6 KB
ง20265 งานแกะสลักและตกแต่งจานอาหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.63 KB
ง20266 งานใบตอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.92 KB
ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.02 KB
ง23103 การงานอาชีพฯ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.57 KB
จ20209 จีน ฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.31 KB
ซ20201รัสเซียฟัง พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.25 KB
ต20201 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.57 KB
ท23101ภาษาไทย5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.56 KB
ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.04 KB
พ23102 พลศึกษา5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.43 KB
พ23103 สุขศึกษา5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.96 KB
ว20208 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.99 KB
ว20210 อิเล็กทรอนิกส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.05 KB
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.46 KB
ส23101 สังคมศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.43 KB
ส23102 ประวัติศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.12 KB
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.93 KB
อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.41 KB
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.31 KB