รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พีระศักดิ์ จันทร์เด่นแสง (พ.อ.พิเศษ) (อ๊อด)
ปีที่จบ : 17/ม.ศ.4   รุ่น : 2514
อีเมล์ : koonpee18@gmail.com
เว็บไซต์ : phrapathom.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักงบประมาณและการเงิน กอ.รมน.
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กอ.รมน.สวนรื่นฤดี ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300

วันที่บันทึกข้อมูล : 21 เม.ย. 2558,13:36 น.   หมายเลขไอพี : 118.174.144.80


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล