รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ แจ่มนิยม (ไวท์)
ปีที่จบ : 2553   รุ่น : 99
อีเมล์ : jamniyom.2538@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทน้ํามันพืชไทยจํากัดมหาชน
ตำแหน่ง : พนักงานช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 ม.ค. 2564,10:23 น.   หมายเลขไอพี : 1.46.9.241


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล