ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การปรับพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาของนักเรียนม.4/14
2 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องโดเมนและเรจน์ ม.4/1
3 แบบฝึกทักษะชุดที่1ความรู้เบื้องต้นเซต
4 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
5 ฺBest Practices เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6 Lesson plan Venn-Euler diagrams for problem-solving