แบบฝึกประสบการณ์อาชีพ ช่วงปิดภาคเรียน
แบบฝึกประสบการณ์อาชีพ ช่วงปิดภาคเรียน
ให้ส่งที่ครูที่ปรึกษาและให้ครูที่ปรึกษานำส่งที่ครูประเสริฐ  คนยงค์ หรือครูกลุ่มสาระการงานฯที่อยู่ในระดับนั้นก็ได้
ท่านผู้อำนวยการติดตามเรื่องแบบฝึกประสบการณ์อาชีพช่วงปิดภาคเรียน นำส่งพร้อมแนบรูปถ่ายมาด้วย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB