ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6
กิจกรรมแนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.33 KB
ค30211 คณิตศาสตร์เสริม 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.63 KB
ค30299 โครงงานคณิตศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.94 KB
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.84 KB
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.68 KB
ง30244 งานเขียนแบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.53 KB
จ30212 วัฒนธรรมจีน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.66 KB
จ33202 ภาษาจีน5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 304 KB
ซ30201 ภาษารัสเซียฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.18 KB
ซ30207 ภาษารัสเซีย 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.18 KB
ต30201 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.26 KB
ต30207 ภาษาเกาหลี 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.62 KB
ต30207 ภาษาเกาหลี 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.62 KB
ท33101 ภาษาไทย 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.24 KB
ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.08 KB
ฝ30206 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.51 KB
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.19 KB
พ30208 พลศึกษา5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.59 KB
พ30212 พลศึกษา5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.43 KB
พ30218 ศิลปะการป้องกันตัว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.68 KB
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.03 KB
ว30104 โลก ดาราศาสตร์พื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.53 KB
ว30110 วิทยาการคำนวณ3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.62 KB
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.53 KB
ว30291 โครงานวิทยาศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.81 KB
ว33204 ฟิสิกส์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.93 KB
ว33224 เคมี 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.5 KB
ว33244 ชีววิทยา 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.59 KB
ศ33101ศิลปะ5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.03 KB
ส30101 ประวัติศาสตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.43 KB
ส30225 เหตุการณ์ปัจจุบัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.46 KB
ส30241การเงินและการธนาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.72 KB
ส30281 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.42 KB
ส33101 สังคมศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.89 KB
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.08 KB
อ30206ภาษาอังกฤษรอบรู้1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.09 KB
อ30214 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.05 KB
อ30220 การอ่านภาษาอังกฤษ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.45 KB
อ30232 ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.3 KB
อ33101 ภาษาอังกฤษ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.49 KB