ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6
ค33102คณิตศาสตร์6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.66 KB
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.98 KB
ว33225 เคมี 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.89 KB
ว33245 ชีววิทยา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 454.62 KB
ว33205 ฟิสิกส์ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.38 KB
ว30109 สารและสมบัติของสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.11 KB
ท33102 ภาษาไทย 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.43 KB
ฝ30207 วัฒนธรรมฝรั่งเศส2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.63 KB
ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศส 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.59 KB
พ30212 พลศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.35 KB
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.02 KB
อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.69 KB
ส30102 ประวัติศาสตร์2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.69 KB
ส30208 เศรษฐกิจพอเพียง1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.63 KB
ส30212 การคลัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.11 KB
ส33102 สังคมศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.97 KB
อ30211 การอ่านภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.27 KB