ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.13 KB
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.24 KB
จ30206 ภาษาจีนรอบรู้ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.55 KB
จ30213 วัฒนธรรมจีน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.34 KB
จ33204 ภาษาจีน6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193 KB
ท33102 ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.74 KB
ฝ30207 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.15 KB
ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศส 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.95 KB
พ30213 พลศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.83 KB
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 312.32 KB
ว30109 สารและสมบัติของสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.89 KB
ว30205 ฟิสิกส์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.28 KB
ว33245 ชีววิทยา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.51 KB
ว332225 เคมี 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.83 KB
ส30102 ประวัติศาสตร์2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.76 KB
ส30208 เศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.88 KB
ส30212 การคลัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.35 KB
ส33102 สังคมศึกษา 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.48 KB
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.92 KB
อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.25 KB
อ30215เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.84 KB
อ30221การอ่านภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.33 KB
อ33102 ภาษาอังกฤษ6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.83 KB