ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6
ค30211 คณิตศาสตร์เสริม5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.4 KB
ค33101 คณิตศาสตร์5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.9 KB
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.67 KB
ง30230 กฎหมายพาณิชย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 324.76 KB
ง30244 งานเขียนแบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.67 KB
จ30212 วัฒนธรรมจีน 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.54 KB
จ33202 ภาษาจีน 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.15 KB
ซ30201ภาษารัสเซียฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.57 KB
ซ30206ภาษารัสเซีย4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.25 KB
ต30201 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.93 KB
ต30206 ภาษาเกาหลี 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.25 KB
ท33101 ภาษาไทย 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.86 KB
แนะแนว ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.46 KB
ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด1 ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.15 KB
ฝ30206 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.52 KB
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.26 KB
พ30212 พลศึกษา5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.64 KB
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.36 KB
ว30264 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.91 KB
ว30291 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.06 KB
ว33204 ฟิสิกส์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.07 KB
ว33224 เคมี 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.89 KB
ว33244 ชีววิทยา 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.65 KB
ส 33101 สังคมศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.59 KB
ส30101 ประวัติศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.45 KB
ส30206 การเงินการธนาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.91 KB
ส30222เหตุการณ์ปัจจุบัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.89 KB
ส30281 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.4 KB
อ 30205ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.53 KB
อ 33101 ภาษาอังกฤษ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.45 KB
อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.58 KB
อ30214เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.4 KB
อ30220 การอ่านภาษาอังกฤษ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.86 KB
อ30232 ภาษาอังกฤษสร้างสรรค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.16 KB