ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6
ค30212 คณิตศาสตร์เสริม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.38 KB
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.43 KB
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.71 KB
ง30229 วิชาพิมพ์ดีดไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.82 KB
ง30241 ช่างก่อสร้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.03 KB
ง30244 งานเขียนแบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.24 KB
จ30213 วัฒนธรรมจีน 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.98 KB
จ30217 ภาษาจีนเพือการสื่อสารเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.68 KB
จ33204 ภาษาจีน6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 505.61 KB
ซ30208 ภาษารัสเซีย6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 350.59 KB
ต30208 ภาษาเกาหลี 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.4 KB
ท33102 ภาษาไทย 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.3 KB
แนะแนวม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.09 KB
ฝ30207 วัฒนธรรมฝรั่งเศส2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.37 KB
ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศส 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.48 KB
พ30213พลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.4 KB
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.41 KB
ว30265 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.91 KB
ว33205 ฟิสิกส์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.12 KB
ว33225 เคมี 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.04 KB
ว33245 ชีววิทยา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.34 KB
ส30102 ประวัติศาสตร์2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.79 KB
ส30223 ประชากรกับคุณภาพชีวิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 314.99 KB
ส30224 การปกครองไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.41 KB
ส30242 การคลังของไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.61 KB
ส33102 สังคมศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.78 KB
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.55 KB
อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.69 KB
อ30215 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.82 KB
อ30221 การอ่าน6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.58 KB
อ30233 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.64 KB
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.96 KB