ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6
พ30212 พลศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.11 KB
พ30213 พลศึกษา 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.13 KB
ค33101 คณิตศาสตร์5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.72 KB
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.76 KB
ง30259 วิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 6 ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.37 KB
จ30205 ภาษาจีนรอบรู้ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.92 KB
จ30212 วัฒนธรรมจีน 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.14 KB
จ33202 ภาษาจีน 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.87 KB
ท33101 ภาษาไทย 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.56 KB
ฝ30206 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.53 KB
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.6 KB
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.68 KB
ว30110 ดวงดาวและโลกของเรา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.65 KB
ว33204 ฟิสิกส์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.63 KB
ว33224 เคมี 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.28 KB
ว33244 ชีววิทยา 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.31 KB
ส30101 ประวัติศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.69 KB
ส30206 การเงินการธนาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.35 KB
ส30207-อาเซียนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.01 KB
ส33101 สังคมศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.74 KB
อ30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.43 KB
อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.05 KB
อ30214 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.32 KB
อ30220 การอ่านภาษาอังกฤษ5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.64 KB
อ33101 ภาษาอังกฤษ5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.96 KB