ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ค32102 คณิตศาตร์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.49 KB
ค32202 คณิตศาตร์เพิ่มเติม 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.9 KB
ง30104 การงานอาชีพ4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.17 KB
จ30211 ภาษาจีนท่องเที่ยว 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.51 KB
จ32204 ภาษาจีน 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 408.76 KB
ซ30205ภาษารัสเซีย3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.76 KB
ต30205เกาหลี 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.09 KB
ท30205 หลักการใช้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.48 KB
ท32102 ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.42 KB
ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.04 KB
ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.98 KB
พ30211 พลศึกษา4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.88 KB
พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.89 KB
ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.79 KB
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.26 KB
ว32223 เคมี 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.31 KB
ว32243 ชีววิทยา 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.29 KB
ส30202 ศาสนาสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.94 KB
ส30222 เหตุการณ์ปัจจุบัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.88 KB
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.42 KB
ส32102 สังคมศึกษา 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 378.97 KB
อ 30219 การอ่านภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.61 KB
อ30203 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.15 KB
อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 505.27 KB
อ30213 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.31 KB
อ30231ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.82 KB
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.42 KB