ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ค30210 คณิตศาสตร์เสริม4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223 KB
ค32102 คณิตศาสตร์4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.35 KB
ค32202 คณิตเพิ่มเติม4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.68 KB
ง30235 การตลาดดิจิทัล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.73 KB
ง30281 บรรจุภัณฑ์งานกระดาษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.55 KB
ง30285 อาชีพสร้างสรรค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 321.95 KB
จ30211 ภาษาจีนเพือการท่องเที่ยว 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.61 KB
จ32204 ภาษาจีน 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.1 KB
ซ30206 ภาษารัสเซีย4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 444.1 KB
ต30206 ภาษาเกาหลี 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 304.7 KB
ท 32102 ภาษาไทย 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 480.59 KB
ท30204 วรรณกรรมท้องถิ่น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 530.41 KB
ท30205 หลักการใช้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.08 KB
แนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.47 KB
ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.48 KB
ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.22 KB
พ30211 พลศึกษา4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.87 KB
พ32102 สุขศึกษา4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.17 KB
ว30101ฟิสิกส์พื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.78 KB
ว30102 เคมีพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.35 KB
ว30109 การออกแบบและเทคโนโลยี 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.41 KB
ว30263 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.51 KB
ว30290โครงงานวิทยาศาสตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.04 KB
ว32203 ฟิสิกส์ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.34 KB
ว32223 เคมี 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.09 KB
ว32243 ชีววิทยา 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.85 KB
ส30102 สังคมศึกษา 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 499.76 KB
ส30202 ศาสนาสากล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.45 KB
ส30225 เหตุการณ์ปัจจุบัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.74 KB
ส30234 หน้าที่พลเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.2 KB
อ30203 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.23 KB
อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174 KB
อ30208 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.49 KB
อ30213 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.59 KB
อ30219 การอ่านภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.37 KB
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.06 KB