ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ค30209 คณิตศาสตร์เสริม3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.3 KB
ค30292 คณิตศาสตร์ พสวท.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.75 KB
ค32101 คณิศาสตร์3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.27 KB
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.35 KB
ง30103 การงานอาชีพ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.16 KB
ง30227 บัญชี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.72 KB
ง30242 งานช่างสีโลหะ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.26 KB
จ30210 ท่องเที่ยว1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.04 KB
จ32202 ภาษาจีน 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.92 KB
ซ30205ภาษารัสเซีย3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.08 KB
ต30205 ภาษาเกาหลี 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.61 KB
ท30203 การพูดในที่ชุมชน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.18 KB
ท32101 ภาษาไทย 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.91 KB
แนะแนว ม.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.92 KB
ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.15 KB
ฝ32201ภาษาฝรั่งเศส 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.53 KB
พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 426.23 KB
พ302010 พลศึกษา3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.93 KB
ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.38 KB
ว30102 เคมีพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.71 KB
ว30220โปรแกรมตารางคำนวณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.77 KB
ว30258การจัดการฐานข้อมูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172 KB
ว30262 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.99 KB
ว30285ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.8 KB
ว32202 ฟิสิกส์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.62 KB
ว32222 เคมี2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.94 KB
ว32242 ชีววิทยา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.47 KB
ส30201 ศาสนาสากล 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.78 KB
ส30233 หน้าที่พลเมือง 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.26 KB
ส32101 สังคมศึกษา 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 528.94 KB
อ30203 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.82 KB
อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ม.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.51 KB
อ30212 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.64 KB
อ30218ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.17 KB
อ30230 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ม.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.73 KB
อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 ม.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.42 KB