ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ค30207 คณิตศาสตร์เสริม1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.68 KB
ค31101 คณิตศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.48 KB
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.44 KB
ง 30273 อาหารและขนม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.68 KB
ง30101 การงานอาชีพ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.77 KB
ง30203 การขยายพันธุ์พืช
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.52 KB
ง30242 งานช่างสีโลหะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.27 KB
ง30243 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.68 KB
ง30262 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.6 KB
ง30277 งานแกะสักและการตกแต่งจานอาหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.56 KB
จ 30208 ภาษาจีนฟังพูด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.64 KB
จ 31202 ภาษาจีน 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.71 KB
ซ30203ภาษารัสเซีย1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.64 KB
ต30203 ภาษาเกาหลี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 365.32 KB
ท30207 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ม. 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.46 KB
ท31101 ภาษาไทย1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.46 KB
แนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.02 KB
ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด1 ม.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.15 KB
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.25 KB
พ30208 พลศึกษา2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.27 KB
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.71 KB
ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.56 KB
ว30102 เคมีพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.58 KB
ว30104-โลกดาราศาสตร์พื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.31 KB
ว30106วิทยาการคำนวณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.12 KB
ว30281 เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.28 KB
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.6 KB
ส30231 หน้าที่พลเมือง1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.67 KB
ส30282-ภูมิศาสตร์กายภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.89 KB
ส31101 สังคมศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.31 KB
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด-1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.99 KB
อ30202ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.92 KB
อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ม.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.07 KB
อ30210 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.2 KB
อ30216 การอ่านภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.38 KB
อ31101 ภาษาอังกฤษ1-1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.46 KB