ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ค30208คณิตศาสตร์เสริม 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.74 KB
ค30291 คณิตศาสตร์ พสวท.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.62 KB
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.82 KB
ง30102การงานอาชีพ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.8 KB
ง30243 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.1 KB
จ30209 ภาษาจีนฟังพูด2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.18 KB
จ31204 ภาษาจีน2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.81 KB
ซ30204 ภาษารัสเซีย2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.07 KB
ต30204 ภาษาเกาหลี 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.98 KB
ท30205 หลักการใช้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.64 KB
ท30206 การเขียนในชีวิตประจำวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.46 KB
ท31102 ภาษาไทย2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.74 KB
แนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.19 KB
ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.14 KB
ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.29 KB
พ30209 พลศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.11 KB
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.6 KB
ว30107 ออกแบบเเละเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.13 KB
ว30211 การโปรแกรมและการประยุกต์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.37 KB
ว30219 สื่อสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.31 KB
ว30261โลกดาราศาสตร์และอวกาศ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.09 KB
ว30282เทคนิคปฏฺบัติการวิทยาศาสตร์2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.52 KB
ว31221 เคมี1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.67 KB
ว31241 ชีววิทยา 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.93 KB
ว32101ฟิสิกส์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.57 KB
ส30222 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.87 KB
ส30232 หน้าที่พลเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.97 KB
ส30261ประวัติสังคมเเละวัฒนธรรมไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.53 KB
ส31102 สังคมศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.36 KB
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.62 KB
อ30202ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.36 KB
อ30211 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.17 KB
อ30217 การอ่านภาษาอังกฤษ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.18 KB
อ31102 ภาษาอังกฤษ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.18 KB