ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
กิจกรรมแนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.01 KB
ค30207 คณิตศาสตร์เสริม1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.58 KB
ค31101 คณิตศาตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.82 KB
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.9 KB
ง30101 การงานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.47 KB
ง30203 การขยายพันธู์พืช
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.08 KB
ง30243 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.74 KB
ง30273งานอาหารและขนม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.86 KB
ง30277 งานแกะสักและตกแต่งจานอาหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.02 KB
จ 31202 ภาษาจีน1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.43 KB
จ30208-ภาษาจีน-ฟัง-พูด1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.13 KB
ซ30203ภาษารัสเซีย1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.55 KB
ต30203 ภาษาเกาหลี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 268.83 KB
ท30207 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.75 KB
ท31101 ภาษาไทย1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.71 KB
ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.76 KB
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.59 KB
พ30208 พลศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.55 KB
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.19 KB
ว30101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.82 KB
ว30102เคมีพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.53 KB
ว30103ชีววิทยาพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.82 KB
ว30104โลกดาราศาสตร์พื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.39 KB
ว30106 วิทยาการคำนวณ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.12 KB
ว30281 เทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.39 KB
ศ31101ศิลปะ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.7 KB
ศ31102ศิลปะ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.09 KB
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.82 KB
ส30231 หน้าที่พลเมือง1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.68 KB
ส30282 ภูมิศาสตร์กายภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.76 KB
ส31101สังคมศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.16 KB
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.64 KB
อ30202ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.73 KB
อ30210 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.08 KB
อ30216 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.23 KB
อ31101 ภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.49 KB