ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ง30261 การจัดการธุรกิจอาหาร1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.13 KB
ค31101 คณิตศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.77 KB
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.25 KB
ง30101 วิชาการงานอาชีพ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.36 KB
ง30202 การปลูกพืชผักทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.44 KB
ง30203ขยายพันธุ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.31 KB
ง30242 งานช่างสีโลหะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.71 KB
ง30262 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ม.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.18 KB
ง30273 อาหารและขนม ม.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.09 KB
ง30277 งานแกะสลักและตกแต่งจานอาหาร ม.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 282.19 KB
ง30278 งานดอกไม้สด ม.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.1 KB
จ30208 ภาษาจีนฟัง - พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.83 KB
จ31202 ภาษาจีน1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.61 KB
ซ30203 ภาษารัสเซีย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.22 KB
ต30203 ภาษาเกาหลี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.67 KB
ท31101 ภาษาไทย1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.82 KB
ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.45 KB
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.96 KB
พ30208 พลศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.12 KB
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.25 KB
ว30103 ชีววิทยาพื้ันฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.18 KB
ว30104 โลกดาราศาสตร์พื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.03 KB
ส 30284 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.38 KB
ส30221 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.13 KB
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.95 KB
ส31101 สังคมศึกษา 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.28 KB
อ 30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.79 KB
อ 30210 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.56 KB
อ 31101 ภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.56 KB
อ30202ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.28 KB
อ30216 การอ่านภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.33 KB