ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.2
ค20206 การสำรวจพีชคณิตด้วยGSP
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.37 KB
ค20213 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.35 KB
ค22101 คณิตศาสตร์ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.72 KB
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.09 KB
ง22101 การงานอาชีพ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291.75 KB
ง202261 ขนมอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.63 KB
จ20207 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.96 KB
จ20209 ภาษาจีนฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 256.75 KB
ท22101 ภาษาไทย3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.26 KB
พ22101 สุขศึกษา3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.94 KB
พ22102 พลศึกษา3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.6 KB
ว20206 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.84 KB
ว20216 แสงและทัศนูปกรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.19 KB
ว20255 การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.9 KB
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.93 KB
ว22103 วิทยาการคำนวณ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.78 KB
ส20283 สิ่งแวดล้อมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.16 KB
ส20283 สิ่งแวดล้อมศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.16 KB
ส22102 ประวัติศาสตร์3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.4 KB
ส22233 หน้าที่พลเมือง3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.79 KB
อ 20206 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.37 KB
อ20203 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์ คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.81 KB
อ20204 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.56 KB
อ22101 ภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 280.73 KB