ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.2
CHN20207 Chinese for daily life
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.5 KB
Eng20206 English for everyday life
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.5 KB
Eng22101 English3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.62 KB
แนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.07 KB
Occ22101 Occupation3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.31 KB
sci20206 Earth System Science 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.21 KB
Sci22101 Science 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.96 KB
ค20205 การสำรวจพรีแคลคูลัสด้วยGSP
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.61 KB
ค22101 คณิศาสตร์3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.35 KB
ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.64 KB
ง22101 การงานอาชีพ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.8 KB
จ20207 ภาษาจีนเพื่อชีวิตประจำวัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.5 KB
ท22101 ภาษาไทย3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.45 KB
พ22102 พลศึกษา 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.71 KB
พ22102 สุขศึกษา 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.96 KB
ว20206-63 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.73 KB
ว20255การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.17 KB
ว22101-63 วิทยาศาสตร์ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.93 KB
ว22103 วิทยาการคำนวณ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.84 KB
ส 22102 ประวัติศาสตร์ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.76 KB
ส22101 สังคมศึกษา 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 457.96 KB
ส22233 หน้าที่พลเมือง 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.91 KB
อ20203 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทย์-คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 338.29 KB
อ20204ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.29 KB
อ22102ภาษาอังกฤษ3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.64 KB