ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ค20204 กลยุทธ์ ยุทธวิธีการแก้ปัญหา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.59 KB
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 218.93 KB
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.93 KB
ง21102 การงานอาชีพ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.66 KB
จ20210 ภาษาจีนอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.87 KB
ท21022 การค้นคว้าเบื้องต้น 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.36 KB
ท21102 ภาษาไทย 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.59 KB
แนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.82 KB
พ21103 สุขศึกษา2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.13 KB
พ21104พลศึกษา2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.92 KB
ว20205 วิทยาศาสตร์กับความงาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.76 KB
ว20251 การโปรแกรมเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.53 KB
ว21102วิทยาศาสตร์2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 530.88 KB
ว21104 การออกแบบเทคโนโลยี1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.37 KB
ส21103 สังคมศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.56 KB
ส21104 ประวัติศาสตร์2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.71 KB
ส21232 หน้าที่พลเมือง2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.09 KB
อ20201ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านเเละการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.37 KB
อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.84 KB
อ21102 ภาษาอังกฤษ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.12 KB