ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
Chn20209Chinese – Speaking & Listening
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.84 KB
แนะแนว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.84 KB
Eng21101 English 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.76 KB
HEP21101 Health Education 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.09 KB
OCC 21101 Occupation1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.03 KB
Sci20203 Theory knowledge nature and inquiry
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.43 KB
Sci20204 Scientific toys
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.12 KB
Sci21101 Science 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.69 KB
Sci21103 Computing Science
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.56 KB
ค20203 ความรู้สึกเชิงจำนวน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.55 KB
ค21101 คณิตศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.71 KB
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.84 KB
ง20243งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.26 KB
ง21101 การงานอาชีพ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.64 KB
จ20209 จีน ฟัง-พูด ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.78 KB
ท21101 ภาษาไทย 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.03 KB
พ21101 สุขศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.68 KB
พ21102 พลศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.62 KB
ท21201 วิชาการค้นคว้าเบื้องต้น 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 337.98 KB
ว20204 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.22 KB
ว21101 วิทยาศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.06 KB
ว21103วิทยาการคำนวณ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.73 KB
ส21101 สังคมศึกษา 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.81 KB
ส21102 ประวัติศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.95 KB
ส21231หน้าที่พลเมือง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.82 KB
อ20201ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.26 KB
อ20202ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด ม 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.12 KB
อ21101ภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.35 KB