ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ค20203 ความรู้สึกเชิงจำนวน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.44 KB
ค20210 เวทคณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.69 KB
ค21101 คณิตศาสตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.09 KB
ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.54 KB
ง20261 อาหารจานเดียว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.13 KB
ง21101 การงานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.71 KB
จ20209 จีน ฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.02 KB
ซ20201รัสเซียฟัง พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.25 KB
ต20201 ภาษาเกาหลีฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.77 KB
ท21101 ภาษาไทย 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.91 KB
ท21201 การค้นคว้าเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.25 KB
ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.04 KB
พ21101 พลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.66 KB
พ21101 สุขศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.55 KB
ว20204 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.2 KB
ว21101 วิทยาศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.27 KB
ว21103 วิทยาการคำนวณ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.56 KB
ส20281 ประชาคมอาเซียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.93 KB
ส21101 สังคมศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.02 KB
ส21102 ประวัติศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.45 KB
ส21231 หน้าที่พลเมือง1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.23 KB
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.98 KB
อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.63 KB
อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.17 KB