ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.17 KB
ว21102 วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296.94 KB
ก20202 ภาษาเกาหลีอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.53 KB
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.91 KB
ง21102 การงานอาชีพและเทคนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.32 KB
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.04 KB
จ20210 เลือกเสรี ภาษาจีนอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.81 KB
ซ 20202 ภาษารัสเซียอ่านเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.26 KB
ท21102 การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้น 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.34 KB
ท21102 ภาษาไทย 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.38 KB
ฝ20202 ภาษาฝรั่งเศสอ่าน-เขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.92 KB
ส20282 ท้องถิ่นของเรา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.96 KB
ส21103 สังคมศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.38 KB
ส21104 ประวัติศาสตร์2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.58 KB
ส21232 หน้าที่พลเมือง2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.55 KB
อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.83 KB
อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.15 KB
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.1 KB
ว20251 การปรแกรมเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.62 KB