ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูพัชริดา   อ่อนสัมพันธุ์   
2 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูชิดชนา   ไทรชมภู
3 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูศศิธร    แสนสบาย
4 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูรุ่งอรุณ  ชั้นเล็ก
5 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูทิพาวรรณ    จงประเสริฐ 
6 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูชนาภา   ทะลา
7 ภาษาฝรั่งเศสฟัง – พูด ครูจรสพร นาคปฐม
8 ภาษาเกาหลีฟัง – พูด ครูเกาหลี  
9 การเขียนภาพ ครูพงษ์ศักดิ์ จิตจระพันธ์ 
10 ปฏิบัติดนตรีพื้นเมือง ครูกฤษฎา สิมบุตร  
11 ปฏิบัติดนตรีสากลวงโยธวาฑิต ครูสมาน แตงวงศ์
12 นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ ครูชวัลกร เกตุประเสริฐ 
13 กีฬาเพื่อสุขภาพ ครูเจษฎา ทิพย์สุมณฑา 
14 กีฬาเพื่อสุขภาพ ครูมนตรี สัมสเถียร
15 กีฬาเพื่อสุขภาพ ครูสิทธิพงษ์ ลพานุวรรตน์  
16 กีฬาเพื่อสุขภาพ ครูกียรติศักดิ์    ชัยมั่นคง
17 กีฬาเพื่อสุขภาพ ครูนัชชานนท์ มีชนะ
18 กีฬาเพื่อสุขภาพ ครูอุเทน อู่ขลิบ
19 การประกอบธุรกิจขนาดย่อม ครูนรินทร์ทิพ จิตวิทิต
20 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ครูนวล เชาวปรีชา
21 งานเขียนแบบเบื้องต้น ครูสุนิษา บัวอรุณ
22 งานแกะสลักและการตกแต่งจานอาหาร ครูจรัญญา ศรีเอี่ยมออง 
23 งานใบตอง ครูไผ่ภิรมย์ พรหมอนันต์