ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูพัชริดา   อ่อนสัมพันธุ์   
2 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูชิดชนา   ไทรชมภู
3 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูรุ่งอรุณ  ชั้นเล็ก
4 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูทิพาวรรณ    จงประเสริฐ 
5 ภาษาจีนฟัง – พูด ครูชนาภา   ทะลา
6 ภาษาฝรั่งเศสฟัง – พูด ครูจรสพร นาคปฐม
7 ภาษาเกาหลีฟัง – พูด ครูเกาหลี  
8 ภาษาญี่ปุ่นฟัง – พูด ครูญี่ปุ่น  
9 ภาษารัสเซียฟัง – พูด ครูรัสเซีย  
10 จิตกรรม ครูพงษ์ศักดิ์ จิตจระพันธ์ 
11 ปฏิบัติดนตรีไทยตามความถนัด ครูนิวัติ เคลือบเต็ง
12 ปฏิบัติดนตรีสากลตามความถนัด ครูสมาน แตงวงศ์
13 นาฏศิลป์สากล ครูชวัลกร เกตุประเสริฐ 
14 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครูเจษฎา ทิพย์สุมณฑา 
15 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครูณัฐวุฒิ มัจฉริยกุล
16 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครูตะวัน ลิ่วสกุลฤดี
17 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครูกียรติศักดิ์    ชัยมั่นคง
18 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครูนัชชานนท์ มีชนะ
19 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ครูอุเทน อู่ขลิบ
20 บัญชีเบื้องต้น ครูดุจเดือน เพชรพราน
21 งานลงรักปิดทอง ครูนวล เชาวปรีชา
22 งานประดิษฐ์สิ่งของจำลอง ครูเพชรศักดิ์ อินทร์ชา
23 บรรจุภัณฑ์งาานกระดาษ ครูจรัญญา ศรีเอี่ยมออง 
24 งานอาหารและขนม ครูไผ่ภิรมย์ พรหมอนันต์