ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  • การเขียนในชีวิตประจำวัน                   ครูปราณี    ชาญเชิงค้า 
  • ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย           ครูปิยธิดา    พูลสมบัติ  
  • ทฤษฎีดนตรีสากล                              ครูสาธิต      กุยเซ็ง  
  • นาฏศิลป์โขน                                     ครูประจงจิต  อมโร
  • การปลูกพืชผักสวนครัว                       ครูโยธิน      หิรัญโรจน์ 
  • ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                     ครูเพชรศักดิ์  อินทร์ชา