ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรียนวันอังคาร คาบ 6-7 
 • ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 - 1/4 
 1. ภาษาจีนฟัง - พูด กลุ่มที่ 1         ครูทิพาวรรณ   จงประเสริฐ       
 2. ภาษาฝรั่งเศษฟัง - พูด กลุ่มที่ 1  ครูจรสพร        นาคปฐม
 3. ภาษาเกาหลีฟัง - พูด กลุ่มที่ 1    ครูเกาหลี
 4. ภาษาญี่ปุ่นฟัง - พูด กลุ่มที่ 1      ครูญี่ปู๋น
 5. ภาษารัสเซียฟัง - พูด กลุ่มที่ 1    ครูรัสเซีย 
 • ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/5 - 1/16 
 1. ​ท้องถิ่นของเรา  กลุ่มที่ 1                            ครูซูไฮมี            เจ๊ะเซ่ง
 2. ท้องถิ่นของเรา  กลุ่มที่ 2                            ครูสุภพ             สัมสเถียร     
 3. เวทคณิต กลุ่มที่ 1                                      ครูสุทิน             เสนภักดี
 4. เวทคณิต กลุ่มที่ 2                                      ครูปิยนันท์          พุ่มกลั่น 
 5. เวทคณิต กลุ่มที่ 3                                       ครูเรืองรัศมิ์         ผิวศรีสุข
 6. เวทคณิต กลุ่มที่ 4                                       ครูเบญจรัตน์       เปรมปรีสุข
 7. เวทคณิต กลุ่มที่ 5                                       ครูพิชญาภรณ์        อภิสิทธิเนตร     
 8. วิทยาศาสตร์กับความงาม กลุ่มที่ 1                ครูพิเชษฐ์      อยู่ยงค์
 9. วิทยาศาสตร์กับความงาม  กลุ่มที่ 2               ครูปาริชาติ     บุญเสวก  
 10. การออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มที่ 1                   ครูจินตนา      เอื้อประชา
 11. ปฏิบัติดนตรีไทยในวงปี่พาทย์ กลุ่มที่ 1           ครูกฤษฎา      ลิมบุตร
 12. ปฏิบัติดนตรีสากลประเภทเครื่องสาย กลุ่มที่ 1 ครูสมาน         แตงวงษ์
 13. นาฏศิลป์ไทยเพลงรำวงมาตรฐาน กลุ่มที่ 1     ครูชวัลกร        เกตุประเสริฐ
 14. เทเบิลเทนนิส กลุ่มที่ 1                                 ครูเจษฏา        ทิพย์สุมณฑา
 15. เทเบิลเทนนิส กลุ่มที่ 2                                 ครูนัชชานนท์  มีชนะ
 16. เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กลุ่มที่ 1                       ครูชรินรัตน์      ถื่นสุข