ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1 - 1/4 
 1. ภาษาจีนฟัง - พูด กลุ่มที่ 1         ครูรุ่งอรุณ        ชั้นเล็ก   
 2. ภาษาจีนฟัง - พูด กลุ่มที่ 2         ครูทิพาวรรณ   จงประเสริฐ    
 3. ภาษาจีนฟัง - พูด กลุ่มที่ 3         ครูชนาภา        ทะลา     
 4. ภาษาฝรั่งเศษฟัง - พูด กลุ่มที่ 1  ครูจรสพร        นาคปฐม
 5. ภาษาเกาหลีฟัง - พูด กลุ่มที่ 1    ครูเกาหลี
 • ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/5 - 1/16 
กลุ่มที่ 1 วันอังคาร คาบเรียนที่ 6-7
 1. ประชาคมอาเซียน กลุ่มที่ 1             ครูซูไฮมี            เจ๊ะเซ่ง
 2. ประชาคมอาเซียน  กลุ่มที่ 2            ครูสุนิชา             จำเหล่     
 3. เวทคณิต กลุ่มที่ 1                          ครูสุทิน              เสนภักดี
 4. เวทคณิต กลุ่มที่ 2                          ครูปิยนันท์          พุ่มกลั่น 
 5. เวทคณิต กลุ่มที่ 3                          ครูเรืองรัศมิ์         ผิวศรีสุข
 6. เวทคณิต กลุ่มที่ 4                          ครูเบญจรัตน์       เปรมปรีสุข
 7. เวทคณิต กลุ่มที่ 5                          ครูพิชญาภรณ์        อภิสิทธิเนตร     
 8. ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่       ครูพิเชษฐ์      อยู่ยงค์
 9. ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 2    ครูรุ่งระวี        ทัดแช้ม   
 10. ศิลปไทย กลุ่มที่ 1                          ครูจินตนา      เอื้อประชา
 11. ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย กลุ่มที่ 1      ครูณัฐวุฒิ      สุขโต
 12. ปฏิบัติขับร้องเพลงสากล กลุ่มที่ 1    ครูสมาน         แตงวงษ์
 13. นาฏศิลป์ไทยเพลงระบำ กลุ่มที่ 1     ครูชวัลกร       เกตุประเสริฐ
 14. ยึดหยุ่น กลุ่มที่ 1                            ครูอุเทน        อู่ขลิบ
 15. ยึดหยุ่ย กลุ่มที่ 2                            ครูวินิจ           แจ้งใจ
 16. อาหารจานเดียว กลุ่มที่ 1                ครูจรัญญา      ศรีเอี่ยมออง 
กลุ่มที่ 2 วันจันทร์  คาบเรียนที่ 6-7
 1. ประชาคมอาเซียน กลุ่มที่ 1     ครูซูไฮมี            เจ๊ะเซ่ง
 2. ประชาคมอาเซียน กลุ่มที่ 2     ครูกิติยา             พ่วงจินดา     
 3. เวทคณิต กลุ่มที่ 1                  ครูสุทิน              เสนภักดี
 4. เวทคณิต กลุ่มที่ 2                  ครูปิยนันท์          พุ่มกลั่น 
 5. เวทคณิต กลุ่มที่ 3                  ครูเรืองรัศมิ์         ผิวศรีสุข
 6. เวทคณิต กลุ่มที่ 4                  ครูเบญจรัตน์       เปรมปรีสุข
 7. เวทคณิต กลุ่มที่ 5                  ครูพิชญาภรณ์        อภิสิทธิเนตร     
 8. ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 1 ครูพิเชษฐ์      อยู่ยงค์
 9. ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 2  ครูรุ่งระวี        ทัดแช้ม   
 10. ศิลปไทย กลุ่มที่ 1                        ครูจินตนา      เอื้อประชา
 11. ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย กลุ่มที่ 1    ครกฤษฏา      สิมบุตร 
 12. ปฏิบัติขับร้องเพลงสากล กลุ่มที่ 1   ครูเฉลิมชัย    ถิรวณิชย์  
 13. นาฏศิลป์ไทยเพลงระบำ กลุ่มที่ 1    ครูประจงจิต   อมโร
 14. ยึดหยุ่น กลุ่มที่ 1                           ครูนัชชานนท์    มีชนะ
 15. ยึดหยุ่ย กลุ่มที่ 2                            ครูตะวัน         ลิ่วสกุลฤดี  
 16. อาหารจานเดียว กลุ่มที่ 1                ครูชรินรัตน์    ถิ่นสุข