ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.57 KB
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.92 KB
จ30206 ภาษาจีนรอบรู้ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.73 KB
จ30213 วัฒนธรรมจีน 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.22 KB
จ33204 ภาษาจีน 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.76 KB
ท33102 ภาษาไทย 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.64 KB
ฝ30207 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.82 KB
ฝ33202 ฝรั่งเศส ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.44 KB
พ33103 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.11 KB
ว30110 ดวงดาวและโลกของเรา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.06 KB
ศ33102 ศิลปะ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.24 KB
ส30102 ประวัติศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.75 KB
ส30208 เศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.22 KB
ส30212 การคลัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.12 KB
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.68 KB
อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.65 KB
อ30215 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.34 KB
อ30221 การอ่านภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.65 KB
อ33102 ภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.46 KB