ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6
อ 30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.78 KB
อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.7 KB
จ30213 วัฒนธรรมจีน 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.38 KB
จ33204 ภาษาจีน 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.77 KB
จ30206 ภาษาจีนรอบรู้ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.45 KB
ฝ33202 ภาษาฝรั่งเศส 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.9 KB
ว33225 เคมี 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.45 KB
อ30221 การอ่านภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.02 KB
ส30212 การคลัง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.83 KB
ส30208 เศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.78 KB
ส30102 ประวัติศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.81 KB
ฝ30207 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.27 KB
พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.03 KB
ว33205 ฟิสิกส์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.86 KB
ท 33102 ภาษาไทย 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.46 KB
อ 30215 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.69 KB
อ33102 ภาษาอังกฤษ6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.98 KB
ว 32245 ชีววิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.9 KB
ส33102 สังคมศึกษา6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.63 KB
ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.14 KB
ค33102 คณิตศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.6 KB
ว30110 ดวงดาวและโลกของเรา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.81 KB