ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.6
อ 30205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.85 KB
อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.34 KB
จ30212 วัฒนธรรมจีน 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.21 KB
จ33202 ภาษาจีน 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.64 KB
จ30205 ภาษาจีนรอบรู้ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.98 KB
ฝ33201 ภาษาฝรั่งเศส 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.15 KB
ว33224 เคมี 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.72 KB
อ30220 การอ่านภาษาอังกฤษ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.63 KB
ส30206 การเงิน การธนาคาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.87 KB
ว30291 โครงงานวิทยาศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.57 KB
ส30101 ประวัติศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.19 KB
ฝ30206 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.13 KB
พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.8 KB
ว33204 ฟิสิกส์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.5 KB
ท 33101 ภาษาไทย 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.54 KB
อ 30214 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.02 KB
ส 30207 อาเซียนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.95 KB
ว 33244 ชีววิทยาเพิ่มเติม 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.95 KB
ส33101 สังคมศึกษา1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.36 KB
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.12 KB
ค33101 คณิตศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.69 KB