ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ค32102 คณิตศาสตร์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.84 KB
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.07 KB
จ30204 ภาษาจีนรอบรู้ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.38 KB
จ30211 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.62 KB
จ32204 ภาษาจีน 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.86 KB
ท32102 ภาษาไทย 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207 KB
ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.56 KB
ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.73 KB
พ32102 สุขศึกษาและพละศึกษา 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 499.75 KB
ว30104 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.89 KB
ว30108 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.38 KB
ว32203 ฟิสิกส์ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.67 KB
ว32223 เคมี 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290.28 KB
ว32243 ชีววิทยา 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.46 KB
ส30211 ศาสนาสากล 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.17 KB
ส30234 หน้าที่พลเมือง 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.62 KB
ส32102 สังคมศึกษา 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.43 KB
อ 30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.25 KB
อ 30219 การอ่านภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.21 KB
อ 30223 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.83 KB
อ30204 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.59 KB
อ30206 ภาษาอังกฤษรอบรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.65 KB
อ30213 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.76 KB
อ32102 ภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.23 KB