ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.16 KB
จ30203 ภาษาจีนรอบรู้ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.63 KB
จ32202 ภาษาจีน 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.55 KB
อ 30212 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.37 KB
อ 32101 ภาษาอังกฤษ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.86 KB
จ30210 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 201.21 KB
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.79 KB
ท 32101 ภาษาไทย3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.77 KB
ว 30107 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.49 KB
ส30203 ศาสนาสากล 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.13 KB
ส 32101 สังคมศึกษา 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.85 KB
ส 30233 หน้าที่พลเมือง 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.28 KB
อ 30203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทย์ – คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.12 KB
อ 30222 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.68 KB
ว30285 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.87 KB
ว32222 เคมี 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.36 KB
ค30209 คณิตศาสตร์เสริม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227 KB
ค32101 คณิตศาสตร์ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.15 KB
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.49 KB
ง30206 การจัดการฐานข้อมูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.64 KB
ง30104 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.28 KB
ง30103 การออกแบบและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183 KB
พ32303 พลศึกษา(วอลเลย์บอล)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.37 KB
ค30292 คณิตศาสตร์2 พสวท.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.88 KB