ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ฝ30205 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.33 KB
จ30204 ภาษาจีนรอบรู้ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.56 KB
จ32204 ภาษาจีน 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.28 KB
อ 30213 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.52 KB
อ 32102 ภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 301.38 KB
จ30211 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.71 KB
ฝ32202 ภาษาฝรั่งเศส 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.02 KB
ท 32012 ภาษาไทย4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.69 KB
ว30108 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.06 KB
ส30211 ศาสนาสากล 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.14 KB
ส 32102 สังคมศึกษา 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.67 KB
ส 30234 หน้าที่พลเมือง 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 340.63 KB
อ 30203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทย์ – คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.46 KB
อ30219 การอ่านภาษาอังกฤษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.91 KB
ว32203 ฟิสิกส์3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.79 KB
ว32223 เคมี 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290.55 KB
ค32102 คณิตศาสตร์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.63 KB
ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.87 KB
พ32102 พลศึกษาและสุขศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 341.08 KB
พ30211 พลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.51 KB