ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.5
ค30292 คณิตศาสตร์ 2 พสวท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.9 KB
ง30103 การออกแบบและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.01 KB
ง30104 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.27 KB
ง30206 วิชาการจัดการฐานข้อมูล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.08 KB
ง30227 โปรแกรมตารางคำนวณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.4 KB
จ30203 ภาษาจีนรอบรู้ ปี-61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.69 KB
จ30210 ภาษาจีนท่องเที่ยว1 ปี-61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.57 KB
จ32202 ภาษาจีน3 ปี-61
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.87 KB
ท32101 ภาษาไทย 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.72 KB
ฝ30204 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.29 KB
ฝ32201 ภาษาฝรั่งเศส 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.96 KB
ว32202 ฟิสิกส์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.76 KB
ว32222 เคมี 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.44 KB
ส30203 ศาสนาสากล 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.59 KB
ส30233หน้าที่พลเมือง 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.33 KB
ส32101 สังคมศึกษา 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356.04 KB
อ30203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทย์-คณิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.19 KB
อ30212เสริมทักษะภาษาอังกฤษ3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.9 KB
อ30222 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.24 KB
อ32101 ภาษาอังกฤษ3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.61 KB
อ30218การอ่านภาษาอังกฤษ3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.18 KB