ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ง30101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.24 KB
จ30208 ภาษาจีนฟังพูด1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.08 KB
จ31202 ภาษาจีน 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.46 KB
ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.51 KB
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.87 KB
ส30201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 316.37 KB
ส30231 หน้าที่พลเมือง1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.99 KB
ส30284 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.91 KB
ส31101 สังคมศึกษา 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.95 KB
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.29 KB
อ30202ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.73 KB
อ30209 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.17 KB
อ30210 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.77 KB
อ30216 การอ่านภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.06 KB
อ31101 ภาษาอังกฤษ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.06 KB