ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ฝ30202 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 228.66 KB
ฝ31201 ภาษาฝรั่งเศส 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.71 KB
อ30201 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.63 KB
ว30102 เคมีพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.62 KB
ส 30201 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.55 KB
ว30103 ชีววิทยาพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.09 KB
พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.15 KB
ว30281 เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.55 KB
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.89 KB
อ30216 การอ่านภาษาอังกฤษ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.56 KB
อ30210 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.4 KB
จ30201 ภาษาจีนรอบรู้ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307.14 KB
จ30208 ภาษาจีนฟัง-พูด 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.3 KB
จ31202 ภาษาจีน 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.71 KB
ท31101 ภาษาไทย 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.46 KB
อ 31101 ภาษาอังกฤษ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.12 KB
ส 31101 สังคมศึกษา 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.83 KB
ส30231 หน้าที่พลเมือง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.12 KB
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.81 KB
ค31101 คณิตศาสตร์1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.59 KB