ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.4
ค30208 คณิตศาสตร์เสริม 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.81 KB
ค31102 คณิตศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.57 KB
ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.88 KB
ง30102 การงานและเทคโนโลยี 2 ครูประเสริฐ คนยงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.74 KB
ง30102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ครูปนัดดา เปียถนอม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.38 KB
ง30226 การโปรแกรมและการประยุกต์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.89 KB
จ30202 ภาษาจีนรอบรู้ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.82 KB
จ30209 ภาษาจีนฟัง-พูด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.19 KB
จ31204 ภาษาจีน 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.08 KB
ท31102 ภาษาไทย 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223.52 KB
ฝ30203 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.16 KB
ฝ31202 ภาษาฝรั่งเศส2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.92 KB
พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 204.6 KB
ว30106 พลังงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.18 KB
ว31202 ฟิสิกส์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.88 KB
ว31221 เคมี 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.47 KB
ศ31102 ศิลปะ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.87 KB
ส30210 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.95 KB
ส30232 หน้าที่พลเมือง 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.25 KB
ส31102 สังคมศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.04 KB
อ 31102 ภาษาอังกฤษ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.17 KB
อ30202 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.61 KB
อ30217 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.01 KB