ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ค23101คณิตศาตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.21 KB
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.97 KB
ง23103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.22 KB
จ20209 ภาษาจีนฟัง-พูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 339.08 KB
ท23101 ภาษาไทย 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.46 KB
ฝ20201 ภาษาฝรั่งเศสฟัง-พูด เลือกเสรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.22 KB
ว20208 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.56 KB
ว20210 อิเลคทรอนิคเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.34 KB
ว23101 วิทยาศาตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.44 KB
ส23101 สังคมศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.4 KB
ส23102 ประวัติศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.66 KB
ส23235 หน้าที่เพิ่มเติม 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.54 KB
อ20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.11 KB
อ23101ภาษาอังกฤษ5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.93 KB