ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ส23235 หน้าที่พลเมือง 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.22 KB
จ20205 ภาษาจีนน่ารู้ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.09 KB
ส 23102 ประวัติศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.52 KB
ท 23101 ภาษาไทย 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.13 KB
ว 20208 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.25 KB
ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.77 KB
ส23101 สังคมศึกษา 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.1 KB
อ 20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.18 KB
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.18 KB
ว 20210 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.76 KB
พ23102 พลศึกษา(ฟุตบอล)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.4 KB
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.56 KB
ค23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.92 KB
ง20206 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.62 KB
ง23103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.08 KB