ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.83 KB
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.48 KB
ง20206 กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.08 KB
จ20206 ภาษาจีนน่ารู้ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.01 KB
ท23102 ภาษาไทย 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 252.44 KB
พ23103 สุขศึกษา 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.19 KB
ว20209 พลังงานทดแทน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.1 KB
ว23102 วิทยาศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.8 KB
ศ23102 ศิลปะ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.72 KB
ส23102 สังคมศึกษา 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.08 KB
ส23104 ประวัติศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.46 KB
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.27 KB
อ23102 ภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.01 KB