ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.3
ส23236 หน้าที่พลเมือง 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.19 KB
จ20206 ภาษาจีนน่ารู้ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.19 KB
ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.99 KB
ท 23102 ภาษาไทย 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.71 KB
ว 20209 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.15 KB
ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.23 KB
ส23103 สังคมศึกษา 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.33 KB
อ 20205 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.32 KB
อ 23102 ภาษาอังกฤษ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.45 KB
พ23103 สุขศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.54 KB
ค23102 คณิตศาสตร์ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.29 KB
ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.34 KB