ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.2
ค22202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.25 KB
ง20205 การสร้างเวบไซต์เบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.68 KB
จ20204 ภาษาจีนน่ารู้ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 296 KB
ท22102 ภาษาไทย 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.34 KB
ว22102 วิทยาศาสตร์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.19 KB
ศ22102 ศิลปะ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 320.47 KB
ส22103 สังคมศึกษา 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.69 KB
ส22104 ประวัติศาสตร์ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.88 KB
ส22234 หน้าที่พลเมือง 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.16 KB
อ20204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.24 KB
อ22102 ภาษาอังกฤษ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.94 KB