ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ค21102 คณิตศาสตร์ 2 ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.47 KB
ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.83 KB
ง20201 การโปรแกรมเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.63 KB
ง21103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.18 KB
จ20202 ภาษจีนน่ารู้ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.82 KB
ท21102 การค้นคว้าเบื้องต้น 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.02 KB
ท21102 ภาษาไทย 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.06 KB
พ21104 พลศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.35 KB
ว21102 วิทยาศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.61 KB
ศ21102 ศิลปะ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.93 KB
ส21103 สังคมศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.44 KB
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.77 KB
ส21232 หน้าที่พลเมือง 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.12 KB
อ20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.3 KB
อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.39 KB
อ21102 ภาษาอังกฤษ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.25 KB