ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ค21101 คณิตศาสตร์ 1 ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.04 KB
ส21101 สังคมศึกษา 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.37 KB
ว20203 ทฤษฎีความรู้ ธรรมชาติ และการสืบเสาะ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.32 KB
ว20204 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.65 KB
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.82 KB
อ 20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.61 KB
อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.9 KB
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.13 KB
ส 20201 อาเซียนศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.62 KB
ส21102 ประวัติศาสตร์ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.96 KB
ส21231 หน้าที่พลเมือง 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.35 KB
ท21201 การค้นคว้าเบื้องต้น 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.87 KB
ท 21101 ภาษาไทย 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.3 KB
จ20201 ภาษาจีนน่ารู้ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 321.59 KB
พ21102 พลศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.08 KB
ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.61 KB