ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประมวลรายวิชา/โครงสร้างจัดการเรียนรู้ (Course Syllabus) ม.1
ค21102 คณิตศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.55 KB
ส21103 สังคมศึกษา 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.61 KB
ว21102 วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.4 KB
ง20204 โปรแกรมสำนักงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.28 KB
อ 20201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.98 KB
อ20202 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและการพูด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.29 KB
อ 21102 ภาษาอังกฤษ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.69 KB
ส21104 ประวัติศาสตร์ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.86 KB
ส21232 หน้าที่พลเมือง 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.96 KB
ท21202 การค้นคว้าเบื้องต้น 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.61 KB
ท 21102 ภาษาไทย 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.75 KB
จ20202 ภาษาจีนรอบรู้ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.42 KB
พ21104 พลศึกษา 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.17 KB
ง20201 การโปรแกรมเบื้องต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.32 KB