ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม
ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นม.1
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.76 KB
รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นม.2
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.14 KB
รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นม.4
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.44 KB
รายชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับชั้นม.5
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.32 KB