ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
5.แบบประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
แบบประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.19 KB
5.แบบประเมินผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.81 KB