ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม
ลงทะเบียนเลือกหลักสูตรอบรม
4.แบบบันทึกการสะท้อนคิด AAR
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงานAARเอกสารหน้า1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.92 KB
แบบบันทึกการสะท้อนคิด AARเอกสารหน้า2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.35 KB