ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.32 KB
ผลการศึกษาต่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.86 KB