ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ/วิสัยทัศน์
ปรัชญา/คำขวัญ/วิสัยทัศน์
ปรัชญา :: มีวินัย ใฝ่การเรียน เพียรทำดี มีความสุข

คำขวัญ :: เราจะทำดีที่สุด

วิสัยทัศน์   ::      องค์กรแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ตามมาตรฐานสากล 
                         
                          บนพื้นฐานความเป็นไทย