ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ผลการศึกษาต่อนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
งานประกันคุณภาพ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
สรุปรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 410.92 KB